Ważne: Korzystając z naszego serwisu akceptujesz używanie ciasteczek. Ok  Czytaj więcej.

Regulamin Milko Mazury MTB 2020

 

Cykl wyścigów Milko Mazury MTB jest imprezą niekomercyjną, organizowaną przez Stowarzyszenie „Luz Grupa”.

 

1. Cele.


Wyścig realizuje następujące cele:

·         Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze,

·         Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą,

·         Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin,

·         Stwarzanie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,

·         Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i ciekawych tras rowerowych,

·         Wyłonienie najlepszych zawodników w kolarskim wyścigu w formule XCM,

·         Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,

·         Rozwijanie przyjaźni między narodami na poziomie międzyludzkim,

·         Upowszechnianie sportu w życiu codziennym, ze szczególnym naciskiem na kolarstwo,

·         Propagowanie idei:   ROWEROWE MAZURY !!!

 

2. Organizator.


Stowarzyszenie „Luz Grupa”

11-700 Mrągowo, ul. Moniuszki 6A,

Regon: 361399353

NIP: 742 225 01 48

KRS: 0000554135

Numer konta:  Bank Pekao,   52 1240 1617 1111 0010 6317 0408

 

Kontakt:

Organizator: Arkadiusz Cała - 606 465 364

Biuro Zawodów: Lucynka Gorczak-Cała - 606 240 010

Dział Marketingu / Biuro Promocji: Natalia Wrzosek - 609 221 522

Koordynator ds. Operacyjnych: Łukasz Ranachowski - 512 022 109

 

Poczta:

Rejestracja Zawodników ( OBSŁUGA ZAWODNIKA ): rejestracja@mazurymtb.pl,
Biuro Zawodów ( Dyrektor Wyścigu ): biuro@mazurymtb.pl,
Dział Marketingu: marketing@mazurymtb.pl,

 

3. Terminarz Wyścigów.

 

4. Warunki uczestnictwa.

Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem Wyścigu  będzie osoba spełniająca następujące warunki:

 • Zgłosi swój udział w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń w formie elektronicznej lub pisemnej. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Uiści „opłatę startową” w wysokości zgodnej z regulaminem i potwierdzi swoją obecność w Biurze Zawodów.
 • nigdy nie zostały u niego wykryte środki uznane za zakazane przez WADA


Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:

 • startuje na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. Zawodnicy niepełnoletni startują na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
 • zapoznał się i akceptuje regulamin Milko Mazury MTB 2020,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora - szczegóły polityki prywatności tutaj
 • wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora oraz partnerów i sponsorów wyścigu,
 • jest zdolny do udziału w Wyścigu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność,
 • podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
 • szanuje zdrową, uczciwą rywalizację i nie wspomaga się środkami  uznanymi za zakazane przez WADA

 
Uczestnik jest zobowiązany do:

·         przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)

·         zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

·         realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i służb porządkowych Organizatora

·         jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, na w pełni sprawnym rowerze

·         kulturalnego zachowywania się,

·         samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.

·         przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji, 

·         Niepełnoletni uczestnicy, którzy nie posiadają karty rowerowej, mogą startować wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Opiekunem może być rodzic lub inna osoba upoważniona przez rodziców.

·         Zawodnik ma obowiązek jechać z aktualnym numerem startowym przypiętym do kierownicy. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. Numery startowe nie mogą być modyfikowane.

 

5. Biuro zawodów.

·         Biuro zawodów będzie czynne w dniu wyścigu od godziny 8:00 w miasteczku wyścigowym. 

·         Zgłoszenia na każdy z etapów możliwe TYLKO On-Line poprzez stronę www.mazurymtb.pl 

·         Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując dokument tożsamości w Biurze Wyścigu w godzinach od 08:00 do 15:00.

 

6. Opłaty startowe.

Milko Mazury MTB 2020

·         80 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie PRO, płatny gotówką w Biurze Zawodów 

·         80 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie EXPERT, płatny gotówką w Biurze Zawodów

·         70 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie HOBBY, płatny gotówką w Biurze Zawodów

·         40 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie FUN, płatny gotówką w Biurze Zawodów

 

·         70 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie PRO (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl )

·         70 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie EXPERT (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl )

·         60 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie HOBBY (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl )

·         30 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie FUN (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl)

 

·         0 złotych ( zero złotych ) !!! – normalny koszt uczestnictwa w zawodach Nickelodeon Race - Liga Szkółek Kolarskich

·         0 złotych ( zero złotych ) !!! – normalny koszt uczestnictwa w zawodach Strider Cup Mazury MTB - turniej rowerowy na rowerkach biegowych Strider dla dzieci w wieku od                                                                1 do 5 lat, ( uczestnicy ścigają się na przygotowanych przez organizatora rowerkach biegowych marki Strider )

 

Obowiązkowy numer startowy:

·         30 złotych - Jednorazowa opłata za numer startowy Milko Mazury MTB (numer na kierownicę z 2 chipami )

·         20 złotych – jednorazowa opłata za numer startowy Nickelodeon Race - Liga Szkółek Kolarskich (numer na kierownicę z 2 chipami)

W przypadku zgubienia lub zniszczenia numeru startowego zawodnik zobowiązany jest zakupić nowy numer. Zmianę numeru startowego trzeba niezwłocznie zgłosić w Biurze Zawodów, aby dokonać stosownych poprawek w danych Klasyfikacji Generalnej.

 

*****

 

·         Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wystartowały lub nie ukończyły zawodów. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika oraz przeniesieniu na inną edycję (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

·         W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu maratonu zgodnie z obowiązującą taryfą. Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów.

·         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

·         Rachunki do opłat startowych wystawiane są na prośbę wpłacającego, nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

·         Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości honorowych z kraju i zagranicy, wolontariuszy wykonujących prace związane z przygotowaniem imprezy i sprzątających trasę, a także osoby wskazane przez sponsorów i na prośbę samorządów i instytucji, które goszczą imprezę na swoim terenie i obiektach.

 

7. “Portfel Drużyn” – tańsza opcja startów dla dużych drużyn ( dostępna tylko poprzez panel Team Menager ) 

 

 • Drużyny które planują wystawić do wyścigów co najmniej 4 regularnie startujących zawodników mogą skorzystać z tzw. „Portfela Drużyny”.
 • „Portfel” służy do prostszego i szybszego zgłaszania i opłacania startów zawodników z dużych ekip.
 • Z „Portfela Drużyn” mogą korzystać tylko te drużyny, które wystawiają regularnie w każdym wyścigu minimum 4 zawodników.
 • Przedstawiciel drużyny ( Team Menager ) może wpłacić dobrowolną kwotę na konto organizatora z dopiskiem “Portfel Drużyny ……….” – tu nazwa drużyny.
 • Aby uzyskać statut "Team Menagera" należy założyć nowe konto na stronie www.mazurymtb.pl zaznaczająctyp konta: Team Menager. Następnie po weryfikacji administratora usługa ta zostanie włączona. 
 • Team Menager kontroluje stan konta drużyny, odpowiada za zgłoszenia zawodników swojej drużyny. 

 

Dla drużyn korzystających z “Portfela Drużyny” przewidziano następujące opłaty startowe:

50 złotych – dystans PRO

50 złotych – dystans EXPERT

45 złotych – dystans HOBBY

40 złotych - dystans FUN

 

8. Program zawodów.

Każdy z 8 etapów Milko Mazury MTB 2020 będzie wyścigiem dwudniowym. Szczegółowy Harmonogram znajduje się w punkcie 5 tego Regulaminu. 

 

9. Wyścigi

 

Wyścig w formule Maraton MTB ( XCM ) 

 • PRO ( od 50 km do ok. 90 km )
 • EXPERT ( od 30 km do 65 km )
 • HOBBY ( od 12 km do 35 km )
 • FUN ( od 6 km do 12 km )

 

Nickelodeon RACE - Liga Szkółek Kolarskich

 • Nickelodoen Race 1 - Skrzaty – od 500 do 1900 metrów 
 • Nickelodeon Race 2 - Wentylki – od 1500 metrów do 3 km
 • Nickelodeon Race 3 - Żak / Żaczka – od 3 km do 6 km
 • Nickelodeon Race 4 - Młodzik / Młodziczka - od 6 do 10 km
   

Łaciate Junior STRIDER Racing

 • STRIDER Racing 1 - wyścig po specjalnie przygotowanej trasie STRIDER Zone
 • STRIDER Racing 2 - wyścig po specjalnie przygotowanej trasie STRIDER Zone
 • STRIDER Racing 3 - wyścig po specjalnie przygotowanej trasie STRIDER Zone
 • STRIDER Racing 4 - wyścig po specjalnie przygotowanej trasie STRIDER Zone

* Informacje o programie wyścigów Łaciate Junior Strider Racing  ukażą się 22 czerwca 2020.

10.  Sposób przeprowadzenia.

·         Sposób przeprowadzenia (start wspólny, jazda na czas, ) oraz inne informacje o wyścigu będą podawane na stronie internetowej wyścigu i tablicy ogłoszeń biura zawodów.

·         Dla wyścigów ze startu wspólnego organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia startu sektorowego.

·         Do wyłonienia zwycięzców w poszczególnych kategoriach użyty zostanie elektroniczny system pomiaru czasu

·         Przebieg trasy będzie oznakowany strzałkami wskazującymi kierunek jazdy ( różne kolory ), taśmami i znakami ostrzegawczymi.

          Wyścig PRO, EXPERT, HOBBY - strzałki niebieskie
          Wyścig FUN - strzałki fioletowe
          Nickelodeon Race - strzałki pomarańczowe
·         Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.

·         Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi i gdy trasa jest trudna technicznie.

·         Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

·         Na trasie będzie znajdował się bufet dla zawodników.

·         Zabroniona jest jazda ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie jazdy.

·         Na dystansie PRO może zostać wyznaczony limit czasowy podany przez sędziego głównego przed startem.

·         Zawodnicy dokonują wyboru dystansu w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym przed dokonaniem płatności.

·         Zmiana dystansu po starcie Wyścigu będzie karana dyskwalifikacją.

·         Informacja o godzinie zamknięcia trasy podawana będzie przed każdym z etapów.

·         Każda trasa zostanie zamknięta przez pojazd motorowy.

 

11. Zasady Fair-Play.

 

·         Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar komunikatem „Prawa Wolna”, „Lewa Wolna”, po której zamierza dokonać manewru wyprzedzania

·         Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

 

12. Świadczenia dla zawodników.


W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

·         przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą

·         rejestracja On-line

·         elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki

·         zabezpieczenie medyczne

·         prawo do korzystania z bufetów na trasie

·         nagrody w Klasyfikacji Generalnej cyklu

·         nagrody finansowe za wyścig PRO ( mężczyźni ) i Expert ( kobiety ) na każdym etapie cyklu Milko Mazury MTB

 

13. Dodatkowe świadczenia.

·         Bluza Sportowa Super Mazur – za ukończenie wszystkich 8 etapów Milko Mazury MTB 2020 !!!

 

14. Klasyfikacja Generalna.

 

Klasyfikacja cyklu w wyścigach: PRO, EXPERT i HOBBY będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych i w Klasyfikacji Open.

Klasyfikacja cyklu w wyścigu FUN będzie przeprowadzona  TYLKO w podanej w regulaminie Klasyfikacji Open.

W Klasyfikacjach Generalnych zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 6 ( sześć ) wyścigów w ramach cyklu Milko Mazury MTB 2020.

W Klasyfikacji Generalnej uwzględnia się 6 ( sześć ) najlepszych startów zawodnika. 

 

W Klasyfikacji Generalnej wyścigów Nickelodeon Race - Liga Szkółek Kolarskich zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 5 (pięć)

wyścigów w ramach cyklu Milko Mazury MTB 2020.

 

Trofea sportowe otrzyma 3 najlepszych zawodników w Klasyfikacji Open ( PRO, EXPERT, HOBBY, FUN ) oraz

w każdej kategorii wiekowej zgodnie z regulaminiem ( PRO, Expert, HOBBY ).

Klasyfikacja będzie prowadzona według następujących zasad:

·         Klasyfikacje Generalne są klasyfikacjami punktowymi

·         We wszystkich kategoriach wiekowych i klasyfikacji OPEN (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:


Dystans PRO: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 600
Dystans EXPERT: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 500
Dystans HOBBY: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 400

Dystans FUN: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 200

Dystans Nickelodeon RACE: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 200


Kary punktowe – zawodnicy mogą otrzymać kary punktowe, które będą odliczane od sumy punktów liczonych do Klasyfikacji Generalnej.

Aby zostać nagrodzonym w Klasyfikacji Generalnej należy osobiście uczestniczyć w Dekoracji Klasyfikacji Generalnej.

 

15. Klasyfikacja Drużynowa.

 

·         W klasyfikacji generalnej uwzględnia się 6 ( sześć )  najlepszych startów drużyny. Trofea sportowe otrzymają 3 najlepsze drużyny.

·         Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę.

·         Do klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.

·         W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników do wyścigu.

·         W Klasyfikacji Drużynowej uwzględniane będą tylko te drużyny, których zawodnicy w składzie minimum cztery osoby wystartowały, a trzy osoby ukończyły wyścig.

·         W Klasyfikacji Drużynowej uwzględnione będą maksymalnie dwa najlepsze wyniki zawodników startujących w wyścigu PRO. 

·         Klasyfikacja Drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach poszczególnych wyścigów. Punkty do klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu Klasyfikacji Generalnej.

·         Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.

·         Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych trzech zawodników drużyny w/g zdobytych punktów w każdym wyścigu.

·         Klasyfikacja będzie prowadzona wyłącznie w formule Open.

Dla pierwszych 10 Drużyn sklasyfikowanych w Generalnej Klasyfikacji Drużynowej przewidziane są pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.

Aby zostać nagrodzonym w Klasyfikacji Generalnej należy jako Drużyna uczestniczyć w Dekoracji Klasyfikacji Generalnej.

 

16. Klasyfikacja Drużynowa Służb Mundurowych.
 

·         W klasyfikacji generalnej uwzględnia się 6 ( sześć )  najlepszych startów drużyny.

·         Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji drużynowej służb mundurowych może być formalna drużyna reprezentująca określoną Służbę Mundurową. Zgłoszenie i przynależność do Drużyny Służb Mundurowych należy zgłosić w Biurze Zawodów, lub poprzez kontakt mailowy na adres: rejestracja@mazurymtb.pl 

·         W klasyfikacji drużynowej służb mundurowych uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników do wyścigu.

·         W Klasyfikacji Drużynowej uwzględniane będą tylko te drużyny, których zawodnicy w składzie minimum trzy osoby ukończyły wyścig.

·         W Klasyfikacji Drużynowej uwzględnione będą maksymalnie dwa najlepsze wyniki zawodników startujących w wyścigu PRO. 

·         Klasyfikacja Drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach poszczególnych wyścigów. Punkty do klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu Klasyfikacji Generalnej.

·         Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.

·         Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych trzech zawodników drużyny w/g zdobytych punktów w każdym wyścigu.

·         Klasyfikacja będzie prowadzona wyłącznie w formule Open.

·         Najlepsza Drużyna Mundurowa na każdym z 6 etapów otrzyma pamiątkową statuetkę. 

Dla pierwszych 3 Drużyn sklasyfikowanych w Generalnej Klasyfikacji Drużynowej Służb Mundurowych przewidziane są pamiątkowe puchary.

Aby zostać nagrodzonym w Klasyfikacji Generalnej należy jako Drużyna uczestniczyć w Dekoracji Klasyfikacji Generalnej Służb Mundurowych.

 

 

17. Nagrody.

Na poszczególnych etapach cyklu Milko Mazury MTB zwycięzcy Open i w Klasyfikacjach Wiekowych nagrodzeni zostaną medalami lub trofeami sportowymi.

Za zwycięstwo w Klasyfikacji Generalnej cyklu, w poszczególnych Kategoriach Wiekowych i w kategorii Open przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe.

W/w nagrody rzeczowe, medale, puchary i trofea sportowe wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu podczas dekoracji.

Niestawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród. 

 

 

W wyścigu PRO, w kategori Mężczyzn za zajęcie od 1 do 6 miejsca Open organizator przewiduje nagrody finansowe, na każdym etapie, w wysokości:

1 miejsce – 500 złotych,

2 miejsce – 400 złotych,

3 miejsce – 300 złotych.

4 miejsce – 200 złotych,

5 miejsce – 100 złotych,

6 miejsce - 50 złotych,

 

W wyścigu EXPERT, w kategori Kobiet za zajęcie od 1 do 6 miejsca Open organizator przewiduje nagrody finansowe, na każdym etapie, w wysokości:

1 miejsce – 500 złotych,

2 miejsce – 400 złotych,

3 miejsce – 300 złotych.

4 miejsce - 200 złotych,

5 miejsce - 100 złotych,

6 miejsce - 50 złotych, 

 

Dla pierwszych 10 Drużyn sklasyfikowanych w Generalnej Klasyfikacji Drużynowej przewidziane są pamiątkowe puchary.

Aby zostać nagrodzonym w Klasyfikacji Generalnej należy jako Drużyna uczestniczyć w Dekoracji Klasyfikacji Generalnej.

 

 

18. Kategorie wiekowe.

Dystans FUN: 
 

FKOPEN Kobiety od 13 do 99 lat


FMOPEN Mężczyźni od 13 do 99 lat

 

Dystans Hobby: 
 

HKJ Kobiety od 13 do 16 lat
HK1 Kobiety od 17 do 19 lat
HK2 Kobiety od 20 do 29 lat
HK3 Kobiety od 30 do 39 lat
HK4 Kobiety od 40 lat


HMJ Mężczyźni od 13 do 16 lat
HM1 Mężczyźni od 17 do 19 lat
HM2 Mężczyźni od 20 do 29 lat
HM3 Mężczyźni od 30 do 39 lat
HM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
HM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
HM6 Mężczyźni od 60 lat
 

Dystans EXPERT:
 

EKJ Kobiety od 15 do 17 lat
EK1 Kobiety od 18 do 19 lat
EK2 Kobiety od 20 do 29 lat
EK3 Kobiety od 30 do 39 lat
EK4 Kobiety od 40 lat do 49 lat

EK5 Kobiety od 50 lat

EMJ Mężczyźni od 15 do 17 lat
EM1 Mężczyźni od 18 do 19 lat
EM2 Mężczyźni od 20 do 29 lat
EM3 Mężczyźni od 30 do 39 lat
EM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
EM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
EM6 Mężczyźni od 60 lat
 

Dystans PRO: 
 

PRO M2 ( Cyklosport ) Mężczyźni od 17 do 29 lat
PRO M3 ( Masters M30 ) Mężczyźni od 30 do 39 lat
PRO M4 ( Masters M40 ) Mężczyźni od 40 do 49 lat
PRO M5 ( Masters M50 ) Mężczyźni od 50 do 99 lat
 

Wyścig Nickelodeon Race - Liga Szkółek Kolarskich

 

Nickelodeon Race 1 Skrzaty – Chłopcy i Dziewczynki od 6 do 8 lat

Nickelodeon Race 2 Wentylki – Chłopcy i Dziewczynki od 9 do 10 lat

Nickelodeon Race 3 Żak / Żaczka – Chłopcy i Dziewczynki od 11 do 12 lat

Nickelodeona Race 4 Młodzik / Młodziczka - Chłopcy i Dziewczynki od 13 do 14 lat

 

Wyścig STRIDER CUP Mazury MTB

 

STRIDER Racing 1 – Chłopcy i Dziewczynki w wieku do 2 lat

STRIDER Racing 2 – Chłopcy i Dziewczynki w wieku 3 lata

STRIDER Racing 3 – Chłopcy i Dziewczynki w wieku 4 lata

STRIDER Racing 4 – Chłopcy i Dziewczynki w wieku 5 lat

 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (Kobiet i Mężczyzn) zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia lub podziału kategorii w zależności od ilości startujących.

 

19. Ruch drogowy.

 

·         Wyścigi na dystansach PRO, EXPERT, HOBBY i Nickelodeon Race będą się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora będą ułatwiać włączanie się do ruchu i przejazd przez skrzyżowania.

·         Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

·         Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, stosować się do zasad ruchu drogowego, znaków drogowych oraz do poleceń Policji i służb porządkowych Organizatora.

·         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

20. Kary.


W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:

·         Upomnienie,

·         Kara czasowa,

·         Dyskwalifikacja,

·         Odjęcie punktów z Klasyfikacji Generalnej,

·         Kwestie sporne, nieprzewidziane w regulaminie oraz kwestie interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem,

 

21. Ochrona środowiska naturalnego.


Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu.

Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie karami regulaminowymi, z karą dyskwalifikacją włącznie.

Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

22. Protesty.

·         Protesty można składać w dniu zawodów do Sędziego Głównego. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

·         Przyjmowanie protestów możliwe do 15 minut po ukończeniu wyścigu, dotyczy każdego zawodnika.

·         Opłata protestowa wynosi 50 złotych. W razie uznania protestu kwota zostanie zwrócona, w przypadku przegrania protestu opłata protestowa przechodzi na rzecz organizatora.

·         Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

·         Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email) najpóźniej w ciągu trzech dni po maratonie, którego dotyczą.

 

23. Informacje dodatkowe.

 

·         Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien zgłosić ten fakt obsłudze będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów.

·         Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.

·         W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej

·         Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

·         Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu Mazury MTB 2020 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.

·         Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej, jeśli impreza została odwołana w dniu zawodów lub przerwana po starcie.

·          Organizator może nałożyć karę 1 minuty na zawodnika za nieprzestrzeganie porządku startowego.

 

 24. Postanowienia końcowe.

 

Wyścigi będą zgodnie rozgrywane z przepisami sportowymi PZKol.

·         Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w biurze Organizatora).

·         O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.


Adres najbliższego szpitala w poszczególnych lokalizacjach:

 

Giżycko – Szpital Giżycki Sp. Z o.o.  11-500 Giżycko, ul.Warszawska 41,

Węgorzewo – Mazurskie Centrum Zdrowia - Szpital Powiatowy,11-600 Węgorzewo, 3 Maja 17

Mikołajki - Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie, ul. Wolności 12,

Krutyń - Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie, ul. Wolności 12,

Mrągowo - Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie, ul. Wolności 12,

Szczytno - Szpital Powiatowy w Szczytnie

Gmina Jedwabno - Szpital Powiatowy w Szczytnie

Ryn - Szpital Giżycki Sp. Z o.o.  11-500 Giżycko, ul.Warszawska 41,