Ważne: Korzystając z naszego serwisu akceptujesz używanie ciasteczek. Ok  Czytaj więcej.

Regulamin Milko Mazury MTB 2022

Cykl wyścigów Milko Mazury MTB jest imprezą niekomercyjną, organizowaną przez Stowarzyszenie Luz Grupa.

1. Cele


Wyścig realizuje następujące cele:

 • Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze,
 • Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą,
 • Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin,
 • Stwarzanie możliwości udziału w systemowej rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,
 • Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i ciekawych tras rowerowych,
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w kolarskim wyścigu w formule XCM,
 • Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,
 • Rozwijanie przyjaźni między narodami na poziomie międzyludzkim,
 • Upowszechnianie sportu w życiu codziennym, ze szczególnym naciskiem na kolarstwo,
 • Propagowanie idei:   ROWEROWE MAZURY !!!

 

2. Organizator


Stowarzyszenie Luz Grupa
11-700 Mrągowo, ul. Moniuszki 6A,
Regon: 361399353
NIP: 742 225 01 48
KRS: 0000554135
Numer konta:  Bank Pekao,   52 1240 1617 1111 0010 6317 0408

Kontakt:

Organizator:
Arkadiusz Cała - 606 465 364
Biuro Zawodów:
Lucynka Gorczak-Cała - 606 240 010
Rzecznik Prasowy:
Natalia Wrzosek - 609 221 522

Poczta:

Biuro Zawodów ( obsługa zawodnika ): rejestracja@mazurymtb.pl 
Biuro Zawodów ( Dyrektor Wyścigu ): biuro@mazurymtb.pl 
Rzecznik Prasowy:
promocja@mazurymtb.pl 

 

3. Terminarz Wyścigów
4. Warunki uczestnictwa

Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem Wyścigu  będzie osoba spełniająca następujące warunki:

 • Zgłosi swój udział w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń w formie elektronicznej lub pisemnej. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Uiści „opłatę startową” w wysokości zgodnej z regulaminem i potwierdzi swoją obecność w Biurze Zawodów.
 • nigdy nie zostały u niego wykryte środki uznane za zakazane przez Światową Agencję Antydopingową ( WADA ).


Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:

 • startuje na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. Zawodnicy niepełnoletni startują na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
 • zapoznał się i akceptuje regulamin Milko Mazury MTB 2022,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora - szczegóły polityki prywatności tutaj
 • wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora oraz partnerów i sponsorów wyścigu,
 • jest zdolny do udziału w Wyścigu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność,
 • podane dane są prawdziwe i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
 • szanuje zdrową, uczciwą rywalizację i nie wspomaga się środkami  uznanymi za zakazane przez WADA

 
Uczestnik jest zobowiązany do:

 • przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i służb porządkowych Organizatora
 • jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, na w pełni sprawnym rowerze
 • kulturalnego zachowywania się,
 • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
 • przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji, 
 • Niepełnoletni uczestnicy, którzy nie posiadają karty rowerowej, mogą startować wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Opiekunem może być rodzic lub inna osoba upoważniona przez rodziców.
 • Zawodnik ma obowiązek jechać z aktualnym numerem startowym przypiętym do kierownicy. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. Numery startowe nie mogą być modyfikowane.

 

5. Biuro zawodów
 • Biuro zawodów będzie czynne w dniu wyścigu od godziny 8:00 w miasteczku wyścigowym. 
 • Zgłoszenia na każdy z etapów możliwe On-Line poprzez stronę www.mazurymtb.pl.
 • Rejestracja on-line na poszczególne etapy możliwa do każdego piątku poprzedzajacego dany etap, do godziny 22:00.
 • Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując dokument tożsamości w Biurze Wyścigu w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

6. Opłaty startowe
 • 100 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie PRO, płatny gotówką w Biurze Zawodów 
 • 100 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie EXPERT, płatny gotówką w Biurze Zawodów
 • 90 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie HOBBY, płatny gotówką w Biurze Zawodów
 • 50 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie FUN, płatny gotówką w Biurze Zawodów
 • 90 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie ELECTOFUN E-BIKE RACE, płatny gotówką w Biurze Zawodów
 • 0 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie PRO, EXPERT, HOBBY i FUN dla zawodników Ukraińskiej Federacji Kolarskiej

 

 • 80 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie PRO (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl )
 • 80 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie EXPERT (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl )
 • 70 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie HOBBY (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl )     
 • 70 złotych - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie ELECTOFUN E-BIKE RACE, (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl )
 • 40 złotych - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach na dystansie FUN (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mazurymtb.pl)

 

 • 0 złotych ( zero złotych ) !!! – normalny koszt uczestnictwa w zawodach ŁACIATE JUNIOR RACE - Liga Szkółek Kolarskich
 • 0 złotych ( zero złotych ) !!! – normalny koszt uczestnictwa w zawodach Łaciate Junior Strider Racing - turniej rowerowy na rowerkach biegowych Strider dla dzieci w wieku  od 1 do 5 lat, ( uczestnicy ścigają się na przygotowanych przez organizatora rowerkach biegowych marki Strider )

 

Obowiązkowy numer startowy:

 • 30 złotych - Jednorazowa opłata za numer startowy Milko Mazury MTB (numer na kierownicę z 2 chipami )
 • 20 złotych – jednorazowa opłata za numer startowy ŁACIATE JUNIOR RACE - Liga Szkółek Kolarskich (numer na kierownicę z 2 chipami)
 • 30 złotych – kaucja za jednorazowe wypożyczenie numeru startowego Milko Mazury MTB, opcja wypożyczenia możliwa TYLKO dla mieszkańców miasta w którym w danym dniu odbywa się etap na dystansie FUN. Zwrot numeru musi odbyć się w tym samym dniu co wypożyczenie, w innym przypadku kaucja przepada, a numer traktowany jest jako zakupiony.
 • 0 złotych - bezpłatny numer startowy Milko Mazury MTB i Łaciate Junior Race - Liga Szkółek Kolarskich dla zawodników Ukraińskiej Federacji Kolarskiej. 

W przypadku zgubienia lub zniszczenia numeru startowego zawodnik zobowiązany jest zakupić nowy numer. Zmianę numeru startowego trzeba niezwłocznie zgłosić w Biurze Zawodów, aby dokonać stosownych poprawek w danych Klasyfikacji Generalnej.

*****

 • Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wystartowały lub nie ukończyły zawodów. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego  uczestnika oraz przeniesieniu na inną edycję (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta).
 • W przypadku nie podania tytułu wpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet najbliższego terminu maratonu zgodnie z obowiązującą taryfą. Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
 • Rachunki do opłat startowych wystawiane są na prośbę wpłacającego, nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
 • Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości honorowych z kraju i zagranicy, wolontariuszy wykonujących prace związane z przygotowaniem imprezy i sprzątających trasę, a także osoby wskazane przez sponsorów i na prośbę samorządów i instytucji, które goszczą imprezę na swoim terenie i obiektach.

 

7. “Portfel Drużyn” – tańsza opcja startów dla dużych drużyn ( dostępna tylko poprzez panel Team Menager ) 

 

 • Drużyny które planują wystawić do wyścigów co najmniej 5 regularnie startujących zawodników mogą skorzystać z tzw. „Portfela Drużyny”.
 • „Portfel” służy do prostszego i szybszego zgłaszania i opłacania startów zawodników z dużych ekip.
 • Z „Portfela Drużyn” mogą korzystać tylko te drużyny, które wystawiają regularnie w każdym wyścigu minimum 5 zawodników.
 • Przedstawiciel drużyny ( Team Menager ) może wpłacić dobrowolną kwotę na konto organizatora z dopiskiem “Portfel Drużyny ……….” – tu nazwa drużyny.
 • Aby uzyskać statut "Team Menagera" należy założyć nowe konto na stronie www.mazurymtb.pl zaznaczająctyp konta: Team Menager. Następnie po weryfikacji administratora usługa ta zostanie włączona. 
 • Team Menager kontroluje stan konta drużyny, odpowiada za zgłoszenia zawodników swojej drużyny. 
 • Rejestracja on-line na poszczególne etapy możliwa do każdego piątku poprzedzajacego dany etap, do godziny 22:00.

 

Dla drużyn korzystających z “Portfela Drużyny” przewidziano następujące opłaty startowe:

70 złotych – dystans PRO
70 złotych – dystans EXPERT
60 złotych – dystans HOBBY
60 złotych - dystans ELECTOFUN E-BIKE RACE
40 złotych - dystans FUN

 

8. Program zawodów

Wyścig Łaciate Junior RACE – Liga Szkółek Kolarskich
SOBOTA

Kategoria Młodzik / Młodziczka

8:00 – 9:45 – Zgłoszenia w Biurze Zawodów
9:45 – wejście w sektor startowy
10:00 – start wyścigu / ramy czasowe rywalizacji: 30 – 40 minut dla zwycięzcy
11:45 – Dekoracja kategorii

Kategoria Żak / Żaczka

8:00 – 10:45 – Zgłoszenia w Biurze Zawodów
10:45 – wejście w sektor startowy
11:00 – start wyścigu / ramy czasowe rywalizacji: 20 – 25 minut dla zwycięzcy
12:00 – Dekoracja kategorii

Kategoria Wentylki / Bystrzaki

8:00 – 12:15 – Zgłoszenia w Biurze Zawodów
12:15 – wejście w sektor startowy Wentylki ( sektor 1 )
12:15 – wejście w sektor startowy Bystrzaki ( sektor 2 )
12:30 – start wyścigu / ramy czasowe rywalizacji: 10 – 15 minut dla zwycięzcy
13:30– Dekoracja kategorii

Kategoria Skrzaty

8:00 – 12:45 – Zgłoszenia w Biurze Zawodów
12:50 – wejście w sektor startowy Skrzaty
13:05 – start wyścigu / ramy czasowe rywalizacji: ok. 10 minut dla zwycięzcy
13:30 – Dekoracja Kategorii

Wyścig Milko Mazury MTB, wyścig FUN
SOBOTA

8:00 - 9.45 – Zgłoszenia w Biurze Zawodów dla kategorii FUN 
9.45 – wejście w sektor startowy kategorii FUN (sektor 2)
10.00 – start wyścigu FUN  / ramy czasowe rywalizacji: 30 – 45 minut dla zwycięzcy
11:45 – Dekoracja kategorii FUN 

Wyścig Milko Mazury MTB, wyścig PRO i EXPERT
NIEDZIELA

Kategoria PRO - sektor 1

8:00 – 09:45 – Zgłoszenia w Biurze Zawodów  dla kategorii PRO
9:45 – wejście w sektor startowy kategorii PRO
10:00 – start wyścigu PRO / ramy czasowe rywalizacji: 120 – 150 minut dla zwycięzcy
14:05 – Dekoracja kategorii PRO

Kategoria EXPERT - sektor 2

8:00 – 10:00 – Zgłoszenia w Biurze Zawodów dla kategorii EXPERT
09:45 – wejście w sektor startowy kategorii PRO (sektor1) i EXPERT (sektor2)
10:00 – start wyścigu PRO / ramy czasowe rywalizacji: 120 – 150 minut dla zwycięzcy
10:05 – start wyścigu EXPERT / ramy czasowe rywalizacji: 90 – 120 minut dla zwycięzcy
14:15 – Dekoracja kategorii EXPERT

Wyścig Milko Mazury MTB Etap, wyścig HOBBY i ELECTOFUN E-BIKE RACE
NIEDZIELA

Kategoria HOBBY - sektor 3
Kategoria ELECTOFUN E-Bike Race - sektor 4

08:00 – 09:45 – Zgłoszenia w Biurze Zawodów dla kategorii HOBBY
09:45 – wejście w sektor startowy kategorii HOBBY (sektor 3) i ELECTOFUN E-BIKE RACE (sektor 4)
10:10 – start wyścigu HOBBY / ramy czasowe rywalizacji: 60 – 75 minut dla zwycięzcy
10:15 – start wyścigu ELECTOFUN E-BIKE RACE / ramy czasowe rywalizacji: 60 – 75 minut dla zwycięzcy
14:00 – Dekoracja kategorii HOBBY

 

Wyscigi Łaciate Junior Strider Racing
NIEDZIELA

Kategoria Łaciate Junior Strider Racing 1 

8.00 - 11.15 - zgłoszenia w Biurze Zawodów

11.30 - start wyścigu 

12.30 - dekoracja kategorii 

Kategoria Łaciate Junior Strider Racing 2

8.00 - 11.15 - zgłoszenia w Biurze Zawodów

11.40 - start wyścigu 

12.30 - dekoracja kategorii 

Kategoria Łaciate Junior Strider Racing 3

8.00 - 11.15 - zgłoszenia w Biurze Zawodów

11.50 - start wyścigu 

12.30 - dekoracja kategorii 

Kategoria Łaciate Junior Strider Racing 4

8.00 - 11.15 - zgłoszenia w Biurze Zawodów

12.00  - start wyścigu 

12.30 - dekoracja kategorii

Czas startów poszególnych kategorii mogą ulec zmianie, osoby biorace udział wraz z opiekunami powinny przybyć na teren odbywania się zawodów o godzinie11:30 i oczekiwać na swój start. 

 

9. Wyścigi

Wyścig w formule Maraton MTB ( XCM ) 

 • PRO ( od 50 km do ok. 90 km )
 • EXPERT ( od 30 km do 65 km )
 • HOBBY ( od 12 km do 35 km )
 • FUN ( od 6 km do 12 km )
 • ELECTOFUN E-BIKE RACE ( od 12 do 65 km )

 

ŁACIATE JUNIOR RACE - Liga Szkółek Kolarskich

 • ŁACIATE JUNIOR RACE 1 - Skrzaty – od 500 do 2000 metrów 
 • ŁACIATE JUNIOR RACE 2 - Bystrzaki - od 2 km do 3 km
 • ŁACIATE JUNIOR RACE 3 - Wentylki – od 2 km do 4 km
 • ŁACIATE JUNIOR RACE 4 - Żak / Żaczka – od 3 km do 6 km
 • ŁACIATE JUNIOR RACE 5 - Młodzik / Młodziczka - od 6 do 10 km
   

Łaciate Junior STRIDER Racing

 • STRIDER Racing 1 - wyścig po specjalnie przygotowanej trasie ŁACIATE JUNIOR STRIDER ZONE
 • STRIDER Racing 2 - wyścig po specjalnie przygotowanej trasie ŁACIATE JUNIOR STRIDER ZONE
 • STRIDER Racing 3 - wyścig po specjalnie przygotowanej trasie ŁACIATE JUNIOR STRIDER ZONE
 • STRIDER Racing 4 - wyścig po specjalnie przygotowanej trasie ŁACIATE JUNIOR STRIDER ZONE

 

Wyścigi E-Bike wracają w 2022 roku !!!

Do startu dopuszczone zostaną rowery typu „Pedelec”, którego napęd działa tylko wtedy, gdy rowerzysta pedałuje, rowery o maksymalnej mocy silnika 500W, która jest zmniejszana stopniowo do zera po przekroczeniu 25km/h.
Wyścig zostanie rozegrany dla kategorii: Kobiety Open i Mężczyźni Open.

Wyścigi E-Bike to pierwsze tego typu wydarzenie w północnej Polsce stworzone z myślą o wszystkich miłośnikach rowerów elektrycznych.
Udowodniliśmy, że na rowerze elektrycznym też da się zmęczyć. Szykujcie sprzęt, ćwiczcie efektywne wykorzystanie baterii i przemierzajcie na swych elektrycznych "rumakach" szlaki rowerowe, bo czas na wyścigi E-Bike jeszcze nadejdzie. Niech MOC będzie z Wami.

 

10.  Sposób przeprowadzenia
 • Sposób przeprowadzenia (start wspólny, jazda na czas, ) oraz inne informacje o wyścigu będą podawane na stronie internetowej wyścigu i tablicy ogłoszeń biura zawodów.
 • Dla wyścigów ze startu wspólnego organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia startu sektorowego.
 • Do wyłonienia zwycięzców w poszczególnych kategoriach użyty zostanie elektroniczny system pomiaru czasu
Przebieg trasy będzie oznakowany strzałkami wskazującymi kierunek jazdy ( różne kolory ), taśmami i znakami ostrzegawczymi:
 • Wyścig PRO, EXPERT, HOBBY - strzałki niebieski 
 • Wyścig ELECTOFUN E-BIKE RACE - strzałki niebieskie
 • Wyścig FUN - strzałki fioletowe
 • ŁACIATE JUNIOR RACE - strzałki pomarańczowe
Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
 • Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi i gdy trasa jest trudna technicznie.
 • Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 • Na trasie będzie znajdował się bufet dla zawodników.
 • Zabroniona jest jazda ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie jazdy.
 • Na dystansie PRO może zostać wyznaczony limit czasowy podany przez sędziego głównego przed startem.
 • Zawodnicy dokonują wyboru dystansu w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym przed dokonaniem płatności.
 • Zmiana dystansu po starcie Wyścigu będzie karana dyskwalifikacją.
 • Informacja o godzinie zamknięcia trasy podawana będzie przed każdym z etapów.
 • Każda trasa zostanie zamknięta przez pojazd motorowy.

 

11. Zasady Fair-Play
 • Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar komunikatem „Prawa Wolna”, „Lewa Wolna”, po której zamierza dokonać manewru wyprzedzania
 • Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

 

12. Świadczenia dla zawodników


W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną i zabezpieczoną trasą
 • rejestracja On-line
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki
 • zabezpieczenie medyczne
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie
 • nagrody rzeczowe w Klasyfikacji Generalnej cyklu
 • nagrody finansowe za wyścig PRO ( mężczyźni ) i Expert ( kobiety ) na każdym etapie cyklu Milko Mazury MTB

 

13. Dodatkowe świadczenia
 • Bluza Sportowa Super Mazur – za ukończenie wszystkich 10 etapów Milko Mazury MTB 2022 !!!

 

14. Klasyfikacja Generalna

 

Klasyfikacja cyklu w wyścigach: PRO, EXPERT i HOBBY będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych i w Klasyfikacji Open.

Klasyfikacja cyklu w wyścigu FUN będzie przeprowadzona  TYLKO w podanej w regulaminie Klasyfikacji Open.

W Klasyfikacjach Generalnych zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 7 ( siedem ) wyścigów w ramach cyklu Milko Mazury MTB 2022.

W Klasyfikacji Generalnej uwzględnia się 7 ( siedem ) najlepszych startów zawodnika.

W Klasyfikacji Generalnej wyścigów ŁACIATE JUNIOR RACE - Liga Szkółek Kolarskich zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 7 (siedem) wyścigów w ramach cyklu Milko Mazury MTB 2022.

W Klasyfikacji Generalnej wyścigów ŁACIATE  JUNIOR Strider Racing zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 7 (siedem) wyścigów w ramach cyklu Milko Mazury MTB 2022.

Trofea sportowe otrzyma 3 najlepszych zawodników w Klasyfikacji Open ( PRO, EXPERT, HOBBY, FUN ) oraz

w każdej kategorii wiekowej zgodnie z regulaminiem ( PRO, Expert, HOBBY ).

Klasyfikacja będzie prowadzona według następujących zasad:

 • Klasyfikacje Generalne są klasyfikacjami punktowymi
 • We wszystkich kategoriach wiekowych i klasyfikacji OPEN (oddzielnie kobiety i mężczyźni), punkty za zajęte miejsce na edycji ustala się stosując poniższy wzór:


Dystans PRO: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 600

Dystans EXPERT: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 500

Dystans HOBBY: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 400

Dystans FUN: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 200

Dystans ELECTOFUN E_BIKE RACE: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 200

Dystans Łaciate Junior RACE: pkt = (czas zwycięzcy / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach )  x 200


Kary punktowe – zawodnicy mogą otrzymać kary punktowe, które będą odliczane od sumy punktów liczonych do Klasyfikacji Generalnej.

Aby zostać nagrodzonym w Klasyfikacji Generalnej należy osobiście uczestniczyć w Dekoracji Klasyfikacji Generalnej.

 

15. Klasyfikacja Drużynowa

 

 • W klasyfikacji generalnej uwzględnia się 7 ( siedem )  najlepszych startów drużyny. Trofea sportowe otrzymają 3 najlepsze drużyny.
 • Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę.
 • Do klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
 • W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników do wyścigu.
 • W Klasyfikacji Drużynowej uwzględniane będą tylko te drużyny, których zawodnicy w składzie minimum cztery osoby wystartowały, a trzy osoby ukończyły wyścig.
 • W Klasyfikacji Drużynowej uwzględnione będą maksymalnie dwa najlepsze wyniki zawodników startujących w wyścigu PRO.
 • Klasyfikacja Drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach poszczególnych wyścigów. Punkty do klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu Klasyfikacji Generalnej.
 • Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.
 • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych trzech zawodników drużyny w/g zdobytych punktów w każdym wyścigu.
 • Klasyfikacja będzie prowadzona wyłącznie w formule Open.

Dla pierwszych 10 Drużyn sklasyfikowanych w Generalnej Klasyfikacji Drużynowej przewidziane są pamiątkowe puchary.

Aby zostać nagrodzonym w Klasyfikacji Generalnej należy jako Drużyna uczestniczyć w Dekoracji Klasyfikacji Generalnej.

 

16. Nagrody

Na poszczególnych etapach cyklu Milko Mazury MTB zwycięzcy Open i w Klasyfikacjach Wiekowych nagrodzeni zostaną medalami lub trofeami sportowymi.

Za zwycięstwo w Klasyfikacji Generalnej cyklu, w poszczególnych Kategoriach Wiekowych i w kategorii Open przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe.

W/w nagrody rzeczowe, medale, puchary i trofea sportowe wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu podczas dekoracji.

Niestawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród. 

 

W wyścigu PRO, w kategori Mężczyzn za zajęcie od 1 do 6 miejsca Open organizator przewiduje nagrody finansowe, na każdym etapie, w wysokości:

1 miejsce – 500 złotych,
2 miejsce – 400 złotych,
3 miejsce – 300 złotych.
4 miejsce – 200 złotych,
5 miejsce – 100 złotych,
6 miejsce - 50 złotych,

 

W wyścigu EXPERT, w kategori Kobiet za zajęcie od 1 do 3 miejsca Open organizator przewiduje nagrody finansowe, na każdym etapie, w wysokości:

1 miejsce – 500 złotych,
2 miejsce – 400 złotych,
3 miejsce – 300 złotych.

 

Dla pierwszych 10 Drużyn sklasyfikowanych w Generalnej Klasyfikacji Drużynowej przewidziane są pamiątkowe puchary.

Aby zostać nagrodzonym w Klasyfikacji Generalnej należy jako Drużyna uczestniczyć w Dekoracji Klasyfikacji Generalnej.

 

17. Kategorie wiekowe

Dystans ELECTOFUN E-BIKE RACE

E-BIKE OPEN Kobiety od 13 do 99 lat
E-BIKE OPEN Mężczyźni od 13 do 99 lat

Dystans FUN: 

FKOPEN Kobiety od 13 do 99 lat
FMOPEN Mężczyźni od 13 do 99 lat

Dystans Hobby: 

HKM Kobiety od 13 do 14 lat ( kategoria PZKol - Młodziczka ) 
HKJ Kobiety od 15 do 16 lat ( kategoria PZKol - Juniorka Młodsza )
HK1 Kobiety od 17 do 19 lat
HK2 Kobiety od 20 do 29 lat
HK3 Kobiety od 30 do 39 lat
HK4 Kobiety od 40 do 49 lat
HK5 Kobiety od 50 lat

HMM Mężczyźni od 13 do 14 lat ( kategoria PZKol - Młodzik ) 
HMJ Mężczyźni od 15 do 16 lat ( kategoria PZKol - Junior Młodszy ) 
HM1 Mężczyźni od 17 do 19 lat
HM2 Mężczyźni od 20 do 29 lat
HM3 Mężczyźni od 30 do 39 lat
HM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
HM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
HM6 Mężczyźni od 60 lat

Dystans EXPERT:

EKJ Kobiety od 15 do 17 lat
EK1 Kobiety od 18 do 19 lat
EK2 Kobiety od 20 do 29 lat
EK3 Kobiety od 30 do 39 lat
EK4 Kobiety od 40 lat do 49 lat
EK5 Kobiety od 50 lat

EMJ Mężczyźni od 15 do 17 lat
EM1 Mężczyźni od 18 do 19 lat
EM2 Mężczyźni od 20 do 29 lat
EM3 Mężczyźni od 30 do 39 lat
EM4 Mężczyźni od 40 do 49 lat
EM5 Mężczyźni od 50 do 59 lat
EM6 Mężczyźni od 60 lat

Dystans PRO: 

PRO M2 ( Cyklosport ) Mężczyźni od 17 do 29 lat
PRO M3 ( Masters M30 ) Mężczyźni od 30 do 39 lat
PRO M4 ( Masters M40 ) Mężczyźni od 40 do 49 lat
PRO M5 ( Masters M50 ) Mężczyźni od 50 do 99 lat
 

Wyścig ŁACIATE JUNIOR RACE - Liga Szkółek Kolarskich

ŁACIATE JUNIOR RACE 1 Skrzaty – Chłopcy i Dziewczynki w wieku 6 lat

ŁACIATE JUNIOR RACE 2 Bystrzaki - Chłopcy i Dziewczynki od 7 do 8 lat

ŁACIATE JUNIOR RACE 3 Wentylki – Chłopcy i Dziewczynki od 9 do 10 lat

ŁACIATE JUNIOR RACE 4 Żak / Żaczka – Chłopcy i Dziewczynki od 11 do 12 lat

ŁACIATE JUNIOR RACE 5 Młodzik / Młodziczka - Chłopcy i Dziewczynki od 13 do 14 lat

 

Wyścig ŁACIATE JUNIOR Strider Racing

STRIDER Racing 1 – Chłopcy i Dziewczynki w wieku do 2 lat

STRIDER Racing 2 – Chłopcy i Dziewczynki w wieku 3 lata

STRIDER Racing 3 – Chłopcy i Dziewczynki w wieku 4 lata

STRIDER Racing 4 – Chłopcy i Dziewczynki w wieku 5 lat

 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach (Kobiet i Mężczyzn) zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia lub podziału kategorii w zależności od ilości startujących.

 

18. Ruch drogowy
 • Wyścigi na dystansach PRO, EXPERT, HOBBY i ŁACIATE JUNIOR RACE będą się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora będą ułatwiać włączanie się do ruchu i przejazd przez skrzyżowania.
 • Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, stosować się do zasad ruchu drogowego, znaków drogowych oraz do poleceń Policji i służb porządkowych Organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

19. Kary
W przypadku naruszenia Regulaminu Sędzia Główny może zasądzić następujące kary:
 • Upomnienie,
 • Kara czasowa,
 • Dyskwalifikacja,
 • Odjęcie punktów z Klasyfikacji Generalnej,
 • Kwestie sporne, nieprzewidziane w regulaminie oraz kwestie interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem,

 

20. Ochrona środowiska naturalnego


Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu.

Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie karami regulaminowymi, z karą dyskwalifikacją włącznie.

Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

21. Protesty
 • Protesty można składać w dniu zawodów do Sędziego Głównego. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.
 • Przyjmowanie protestów możliwe do 15 minut po ukończeniu wyścigu, dotyczy każdego zawodnika.
 • Opłata protestowa wynosi 50 złotych. W razie uznania protestu kwota zostanie zwrócona, w przypadku przegrania protestu opłata protestowa przechodzi na rzecz organizatora.
 • Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.
 • Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email) najpóźniej w ciągu trzech dni po maratonie, którego dotyczą.

 

22. Informacje dodatkowe.
 • Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien zgłosić ten fakt obsłudze będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów.
 • Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
 • W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu Mazury MTB 2020 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej, jeśli impreza została odwołana w dniu zawodów lub przerwana po starcie.
 • Organizator może nałożyć karę 1 minuty na zawodnika za nieprzestrzeganie porządku startowego.
 • Organizator nie zezwala na start zawodnikom zrzeszonym w Rosyjskiej  i Białoruskiej Federacji Kolarskiej.

 

 23. Postanowienia końcowe

 

Wyścigi będą zgodnie rozgrywane z przepisami sportowymi PZKol.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w biurze Organizatora).
 • O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.


Adres najbliższego szpitala w poszczególnych lokalizacjach:

Giżycko – Szpital Giżycki Sp. Z o.o.  11-500 Giżycko, ul.Warszawska 41,

Węgorzewo – Mazurskie Centrum Zdrowia - Szpital Powiatowy,11-600 Węgorzewo, 3 Maja 17

Mikołajki - Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie, ul. Wolności 12,

Mrągowo / Piecki - Szpital Powiatowy im. M. Kajki w Mrągowie, ul. Wolności 12,

Pasym - Szpital Powiatowy w Szczytnie

Ryn - Szpital Giżycki Sp. Z o.o.  11-500 Giżycko, ul.Warszawska 41,