Ważne: Korzystając z naszego serwisu akceptujesz używanie ciasteczek. Ok  Czytaj więcej.

OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA MAZUROPEDII, WRAZ ZE ZGODĄ NA REJESTRACJĘ I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Luz Grupa z siedzibą w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Moniuszki 6A wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000554135 („Organizator”)

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam i potwierdzam, iż:

 1. Udzielam Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z utworów i treści zamieszczanych w ramach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora obecnie pod nazwą Mazuropedia (dalej: „Mazuropedia”) w ramach mojego profilu („Profil”) lub poprzez Profil (w tym w szczególności zdjęć i komentarzy) oraz ich komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich, jak również upoważniam Organizatora do rozpowszechniania wszystkich utrwalonych w nich wizerunków – w celu ich rozpowszechniania w Mazuropedii zgodnie z jej funkcjonalnością i architekturą obowiązującą w danym czasie (w tym w szczególności w zakresie ich utrwalenia i zwielokrotnienia techniką cyfrową oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym).
 2. Upoważniam Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych twórców utworów zamieszczanych w ramach Profilu lub poprzez Profil w zakresie decydowania o ich pierwszym udostępnieniu publiczności, skracania, fragmentaryzacji, decydowania o oznaczaniu utworów imieniem i nazwiskiem twórcy oraz sprawowania nadzoru autorskiego, dla celów określonych Oświadczeniem, z poszanowaniem tychże praw, oraz gwarantuję, że twórcy nie będą wykonywali praw osobistych do tychże utworów w sposób ograniczający Organizatora lub następców w jego prawach w wykonywaniu praw przyznanych im mocą Oświadczenia.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji przewidzianych Oświadczeniem na rzecz osób trzecich.
 4. Przyjmuję do wiadomości, iż możliwość korzystania z Mazuropedii stanowi całkowite i odpowiednie wynagrodzenie z tytułu udzielenia przeze mnie wszelkich licencji, upoważnień i zezwoleń, o których mowa w Oświadczeniu i z powyższych tytułów nie przysługuje mi żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 5. Oświadczam i gwarantuję, iż przysługują mi prawa autorskie do utworów i treści zamieszczanych w ramach Profilu lub poprzez Profil (w tym w szczególności zdjęć i komentarzy), jak również prawa do wszystkich wchodzących w ich skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich lub dóbr osobistych, w tym także wizerunków, w zakresie umożliwiającym ich rozpowszechnianie zgodnie z niniejszym Oświadczeniem oraz że utwory i treści w ramach Profilu będą zgodne z obowiązującym prawem, a ich rozpowszechnianie nie naruszy praw osób trzecich. Oświadczam, iż prawa te oraz prawo do dysponowania moim wizerunkiem zgodnie z Oświadczeniem, nie doznają jakichkolwiek ograniczeń.
 6. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wszelkie materiały i treści zamieszczane w ramach Profilu lub poprzez Profil są tam zamieszczane na moją wyłączną odpowiedzialność, a Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z ich publikacją. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, aby wszelkie dane, informacje i materiały w ramach Profilu (w tym w szczególności moje dane osobowe oraz dotyczące aktywności i wyników sportowych) były publicznie dostępne poprzez Mazuropedii lub udostępniane z jej poziomu, bez ograniczeń.
 7. Oświadczam, iż o ile w wypadku naruszenia przeze mnie powyższych oświadczeń jakakolwiek osoba trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty wobec Organizatora dotyczące eksploatacji ww. utworów lub treści zgodnie z Oświadczeniem, podejmę niezbędne kroki dla ochrony Organizatora przed takimi roszczeniami lub zarzutami, zwolnię Organizatora z odpowiedzialności oraz pokryję wszelkie koszty Organizatora powstałe z tego tytułu (w tym koszty zastępstwa prawnego) oraz szkody i odszkodowania wynikające z takich roszczeń lub zarzutów.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) przez Organizatora dla celów prowadzenia Profilu, generowania statystyk aktywności uczestników, organizacji wszelkich edycji zawodów i wydarzeń sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora (dalej łącznie zwanych: „Zawodami”) oraz dla celów promocyjnych i marketingowych związanych z Mazuropedii, Zawodami i działalnością Organizatora. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji i promocji Zawodów oraz prowadzeniu Mazuropedii, dla realizacji powyższych celów. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych przekazywanych przeze mnie w ramach rejestracji profilu w Mazuropedii lub zgłoszenia udziału w Zawodach jest Organizator - Stowarzyszenie Luz Grupa z siedzibą w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Moniuszki 6A wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000554135 („Organizator”)
 8. Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu w moje dane osobowe, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rejestracji i prowadzenia Profilu w Mazuropedii oraz dla realizacji mojego uczestnictwa w Zawodach. Oświadczam, że dane podane w procesie rejestracji Profilu w Mazuropedii oraz w ramach zgłoszenia na zawody są prawdziwe.
 9. Zobowiązuję się potwierdzić niniejsze Oświadczenie na piśmie w wypadku dokonania przeze mnie zgłoszenia do udziału w którejkolwiek edycji Zawodów, zgodnie z przewidzianą procedurą zgłoszenia w ramach regulaminu danej edycji Zawodów